Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Winning Impact: de besloten Vennootschap Winning Impact B.V.,
gevestigd te Oudorp en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 85846783.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
met Winning Impact een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het
geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Winning Impact voor de
klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan,
doch niet uitsluitend: het als groeistrateeg begeleiden en
ondersteunen van ondernemers door middel van een
exclusief business coaching traject om de groeikoers van
het bedrijf te bepalen en de gestelde doelen te behalen
door middel van 1-op-1 sessies, online cursussen,
masterclasses, een online leeromgeving en live events.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Winning
Impact en de klant krachtens welke Winning Impact de
dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van
Winning Impact.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke-
en persoonsgegevens die door de klant en/of Winning

Impact worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.winningimpact.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle door Winning Impact gedane aanbiedingen,
uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten,
verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of
opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail
of een bestelling via de website, verklaart de klant dat hij
kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden
van Winning Impact en dat hij met deze voorwaarden
akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de
overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op
handelingen van derden en/of leveranciers die door
Winning Impact zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren
van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van de klant wordt door in gebruik name van deze
algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Winning Impact zijn geldig voor de in de
offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is
aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de
datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant
een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt,
dan vervalt het aanbod.
3.2. Winning Impact zal in het aanbod aangeven welke
diensten worden aangeboden en welke bedragen de
klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De
in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het
aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat
tevens de overeengekomen prijs van de gekozen
dienst/product.
3.3. Winning Impact behoudt zich het recht voor om een
aanbetaling van 10% aan de klant te factureren alvorens
Winning Impact start met de uitvoering van de opdracht.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet
automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod
schriftelijk overeengekomen. Indien levering door
Winning Impact afhangt van feedback of input van de
klant, is Winning Impact nimmer aansprakelijk voor
vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht.
Winning Impact is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te
verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst
door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft
Winning Impact het recht de betreffende prijzen en
andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Winning Impact is niet aansprakelijk en/of
verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de
klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing,
verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door Winning Impact gecommuniceerde prijzen
zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige
vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van
derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
3.9. Winning Impact behoudt zich het recht om prijzen
tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden
producten stijgen na totstandkoming van de
overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de
overeenkomst te annuleren per de datum dat de
prijsverhoging ingaat.
Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling
of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot
de omstandigheden waarop Winning Impact zich heeft
gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is
Winning Impact bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in
de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen
aan te passen.
3.11. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in
geval van een traject met een bepaalde duur, kan door
de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of
nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke
vorm dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk voor het
tijdig inplannen van de sessies en/of gesprekken met
Winning Impact.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment
dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan
Winning Impact verricht inhoudende de aanvaarding van
een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan
deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden
gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal
Winning Impact binnen bekwame tijd overgaan tot
uitvoering van de diensten.
4.4. Winning Impact heeft het recht bepaalde
dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder
dat hij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.
Indien door de uitvoering van de dienstverlening door
derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na
overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten
overeenkomst tussen de klant en Winning Impact zijn pas
geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels
een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst
door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Winning
Impact wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe
indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe
verrichte werkzaamheden. Indien de klant de
overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de
opdracht wil annuleren is de klant verplicht een
vergoeding te betalen van 30% van het in de
opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij
tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant
onverminderd gehouden tot betaling van het volledige
overeengekomen offertebedrag.
4.7. Indien Winning Impact, door omstandigheden ten
tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging
onbekend, meer werk moet verrichten dan
overeengekomen is in het aanbod of
opdrachtbevestiging, is Winning Impact gerechtigd de
daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in
rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen
de meerkosten die Winning Impact in rekening wenst te
brengen, heeft de klant het recht het nog niet
uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren,
waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Winning
Impact uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is
te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen
offertebedrag.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door
toedoen van de klant kan de overeengekomen
tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.
De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de
oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening
van de klant. Winning Impact zal, voor zover dit binnen
zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de
werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.9. Winning Impact behoudt zich het recht om jaarlijks
prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de
stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door
het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant
geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.10. De eventuele kosten voor advertenties (het
advertentiebudget) wordt niet opgenomen in het
aanbod, deze kosten zijn voor de klant zelf en worden
derhalve niet door Winning Impact gefactureerd.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR
WINNING IMPACT

5.1. Winning Impact garandeert dat de aan hem
verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd,
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap.
5.2. Winning Impact spant zich in om de gegevens die
Winning Impact voor de klant opslaat zodanig te
beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor
onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de
geleverde diensten en/of producten dient Winning
Impact met de klant in overleg te treden over een voor
beiden passende oplossing.

5.4. Winning Impact is gerechtigd om voor promotionele
doeleinden zoals reviews de gegevens (naam,
bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de
website van Winning Impact en/of overige promotionele
uitingen van Winning Impact.
5.5. Winning Impact is gerechtigd om, indien de klant in
gebreke is met het nakomen van zijn
betalingsverplichting, het recht om deelname op te
schorten.
5.6. Winning Impact werkt voornamelijk online en zorgt
zelf voor een locatie waar de eventuele offline sessies
kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de
sessie op een andere locatie te willen laten plaatsvinden,
kan er in overleg met Winning Impact een andere
afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het
reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor
rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE
KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in
deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders
overeengekomen.
6.2. De klant dient Winning Impact te voorzien van alle
juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan
voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste
uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval
verplicht Winning Impact onverwijld op de hoogte te
stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een
derde, van wijzigingen in persoonsgegevens,
bedrijfsgegevens of overige informatie waar Winning
Impact om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Winning Impact zijn verstrekt, heeft
Winning Impact het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te
brengen.
6.4. De klant stelt Winning Impact steeds onverwijld
schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
adres, email en desgevraagd, zijn/haar
bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Winning Impact geleverde
diensten en/of producten dient de klant deze klachten
kenbaar te maken aan Winning Impact binnen 8
werkdagen na afronding van het traject. De klant
vrijwaart Winning Impact één jaar na levering van alle
diensten van alle juridische claims naar aanleiding van
geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle
materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die
Winning Impact nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens
is Winning Impact niet aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Winning Impact inloggegevens aan de klant
verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze
gegevens. Winning Impact is niet aansprakelijk voor

misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop
vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel
van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de
overeenkomst tussen de klant en Winning Impact tijdens
de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt
uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten,
waaronder een e-book of online product/dienst zoals
bijvoorbeeld een cursus of een programma, te ruilen
en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de
digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar
aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij
hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken
van bedenktijd en het recht de overeenkomst te
herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Winning Impact te hanteren
leveringstermijn varieert per opdracht en worden in
overleg met de klant vastgesteld. De door Winning
Impact opgegeven levertijd begint na totstandkoming van
de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde
gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Winning Impact vastgestelde
leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn
beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van
een leveringstermijn raakt Winning Impact niet van
rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan
30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding
van de overeenkomst slechts toe indien Winning Impact,
na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke
termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is
om een tijdige levering door Winning Impact mogelijk te
maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en
duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel
6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de
dienstverlening te kunnen uitvoeren (het aanleveren van
afbeeldingen, teksten etc.). Tevens is de klant gehouden
Winning Impact toegang te geven tot de beeldbank
waaruit afbeeldingen gebruikt kunnen worden voor het
uitvoeren van de werkzaamheden.
7.5. Aan de leveringsplicht van Winning Impact zal,
behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Winning Impact geleverde zaken een keer aan de klant
zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de
dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Winning Impact verzonden facturen dienen
door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Winning Impact
biedt de mogelijkheid om het overeengekomen
offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te
betalen. Winning Impact behoudt zich het recht voor om
vooruit te factureren. Facturen betreffende het
mentorship dienen voor aanvang van de start van het
traject voldaan te zijn. Bestellingen via de website
worden direct online afgerekend.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege
in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig
is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Winning Impact
besluiten zijn werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot
het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling
regelmatig voorkomt, kan Winning Impact besluiten de
opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het
verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van
het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl.
BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen,
advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de
eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het
gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
de klant in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel
beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt
gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Winning Impact
voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig
nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder
ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen
of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade
voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Winning Impact
elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per
post wenst te ontvangen dan behoudt Winning Impact
zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per
factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Winning
Impact verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan Winning Impact kenbaar
maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Winning
Impact een onderzoek instellen naar de juistheid van het
factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen
schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso
maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege
onvoldoende saldo op de rekening van de klant of
vanwege een door de klant verkeerd opgegeven
rekeningnummer, dan is de klant €7,50
administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde
automatische incasso.
8.11. Alle door Winning Impact geleverde producten en
diensten blijven eigendom van Winning Impact totdat alle
door de klant verschuldigde bedragen aan Winning
Impact zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &
INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het
kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking
gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen,
technieken, instrumenten alsmede voorbereidend
materiaal en uitgebrachte rapportages berusten
uitsluitend bij Winning Impact tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.2. De door Winning Impact geleverde producten
mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden
verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet
uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van
Winning Impact en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële
eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan
om de website of enig gedeelte daarvan te
verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen
zonder toestemming van Winning Impact.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen
op door Winning Impact ontwikkelde voortbrengselen
van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve
eigendom van Winning Impact, tenzij de rechten worden
afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Winning Impact is niet verantwoordelijk voor enige
informatie/content die de klant op de servers van
Winning Impact plaatst of aan Winning Impact toestuurt
in het kader van de dienstverlening. Indien de door de
klant geplaatste informatie/content op enige wijze
inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is
met wet en regelgeving zal de klant Winning Impact
vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die
derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen
van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en
artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Winning Impact recht op een
vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door
hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke
vorm van gebruik zonder het recht op enige
schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Winning Impact en de
klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst
waarbij Winning Impact gehouden is zijn verplichtingen
na te komen naar beste kunnen, met de nodige
zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Winning
Impact kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin
het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de
klant en Winning Impact gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen
zoals door Winning Impact zijn geadviseerd.
10.3. Indien Winning Impact onverhoopt hetgeen
bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit
bedrag is niet hoger dan €10.000,= en in ieder geval te
allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de
verzekeraar in het betreffende geval aan Winning Impact
uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst
betaalde factuur door de klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Winning Impact dan
alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe
schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Winning Impact aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zover deze aan Winning Impact toegerekend
kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in dit
artikel.
10.5. Winning Impact sluit iedere aansprakelijkheid uit
voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik
van door Winning Impact geleverde diensten en/of
producten, met uitzondering van situaties waarin de
schade te wijten is aan opzet aan de kant van Winning
Impact.
10.6. Winning Impact is in ieder geval nimmer
aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde
winst en voor schade ontstaan door verlies van
datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. De klant vrijwaart Winning Impact voor alle
aanspraken op schadevergoeding die derden mochten
doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig
gebruik van de aan contractant geleverde producten en
diensten van Winning Impact.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN
OVERMACHT

11.1. Winning Impact is niet gehouden aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de
overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft
voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding
afgerekend.
11.2. Winning Impact is bij zijn activiteiten afhankelijk van
de medewerking, diensten en leveranties van derden,
waar Winning Impact weinig of geen invloed op kan
uitoefenen. Winning Impact kan derhalve op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade
dan ook voortkomend uit een situatie waarin de
tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie
Winning Impact een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht
zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan elke van de wil van Winning
Impact onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet
uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel van Winning Impact,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Winning
Impact, wanprestatie door leveranciers van Winning
Impact waardoor Winning Impact zijn verplichtingen
jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere
ernstige storingen in het bedrijf van Winning Impact of
diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Winning Impact tevens ter
keuze het recht om de termijn van levering met de duur
der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor
zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat
Winning Impact in welke vorm dan ook gehouden is tot
voldoening van enige schadevergoeding, behoudens
krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk
Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken
hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de
overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Winning Impact,
komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar

tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3
kan Winning Impact de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende
redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden
begrepen de gevallen waarin:
• aan de klant (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;
• ten aanzien van de klant faillissement wordt
aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan
zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging
van de overeenkomst kan voldoen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde
of de goede zeden, of enige uit de
overeenkomst met Winning Impact
voortvloeiende verplichting;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met redelijke
richtlijnen of aanwijzingen van Winning Impact;
• de klant niet reageert op correspondentie per
e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan
niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Winning Impact zal wegens een beëindiging, zoals
bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding
als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn. Bedragen die Winning Impact vóór
de ontbinding heeft gefactureerd in verband met
hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst
heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van
het in de vorige volzin bepaalde onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Winning Impact behoudt het recht om zijn
algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds
bestaande overeenkomsten. Indien Winning Impact
overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de
klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens
vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment
dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of
tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van
deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Winning Impact zal bij de uitvoering van de
overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien
naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet
overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen
beoogde resultaat, zullen de klant en Winning Impact in

overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde
resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1,
zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat
artikel overeenkomstig het normale tarief van Winning
Impact worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant
naar inziens van Winning Impact aannemelijk kan maken
dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant
van Winning Impact.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid
van de door Winning Impact te leveren diensten en/of
producten voor rekening komt van Winning Impact, heeft
de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in
deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN,
WORKSHOPS, SESSIES EN LIVEDAGEN WINNING IMPACT

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht
deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al
dan niet met referentie naar of volgens de methode van
Winning Impact aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting
te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen
van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Winning
Impact aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze
en methode van Winning Impact in de praktijk tot
uitvoering brengt.
14.3. Winning Impact is gerechtigd, indien de klant in
gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting
jegens Winning Impact, het recht op deelname op te
schorten totdat de klant aan zijn/haar
betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse
beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de
factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject
blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van
het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van de online cursus/ het traject
behoudt de klant 6 maanden het recht om in te loggen
op de online leeromgeving, Winning Impact streeft
ernaar al het materiaal online te houden. Indien Winning
Impact besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen
naar een andere website, stelt Winning Impact de klant
hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel
verwijdering via het bij Winning Impact meest recente
bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf
verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk
downloaden van bestanden.
14.6. De door Winning Impact aan de klant verstrekte
inloggegevens betreffende de online trajecten/modules
mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de
overeengekomen sessie, is de klant gehouden tot het
betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
• annulering tot 14 dagen voor de sessie: de
klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering tussen tot 7 dagen voor de sessie:
de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 24 uur voor de sessie: de
klant is gehouden tot het betalen van een
vergoeding van 75% van het in de offerte
overeengekomen bedrag;
• indien de klant niet op het overeengekomen
tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van
het overeengekomen bedrag in rekening
gebracht worden, dan wel wordt de
behandeling bij een traject als uitgevoerd
aangemerkt.
14.8. Winning Impact geeft de klant binnen een traject
een keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te
verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
sessie aan Winning Impact wordt gemeld. Indien niet
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact
opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer
wordt verplaatst, vervalt de sessie.
14.9. Winning Impact spant zich in om te zorgen dat de
klant gebruik kan maken van het platform waarop de
content van de online cursus beschikbaar is. Winning
Impact verschaft echter geen enkele garantie dat het
betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het
(tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
14.10. De inhoud van de sessies, online content en of
trajecten welke door Winning Impact worden
aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht
aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.11. De door Winning Impact aan de klant verstrekte
gegevens betreffende de online leeromgeving mag
nimmer met derden worden gedeeld.
14.12. Restitutie van de door de klant aangeschafte
ticket(s) voor een livedag / webinar of masterclass van
Winning Impact is niet mogelijk. De klant is derhalve te
allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander
persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde
deelnamevoorwaarden voldoet.
14.13. Winning Impact behoudt zich het recht voor
deelnemers te verwijderen bij een livedag / webinar of
masterclass indien de klant door het gedrag een livedag /
webinar of masterclass belemmert. Restitutie van
betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.14. Winning Impact is gerechtigd een livedag /
webinar of masterclass te annuleren indien er niet
voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde
factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen
tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de
klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.
14.15. Indien Winning Impact door overmacht (zoals
genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een livedag /
webinar of masterclass te verplaatsen, behoudt de klant
het recht op aanwezigheid voor de livedag / webinar of
masterclass voor de nader te bepalen datum. Indien de

klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan
zijn voor de livedag / webinar of masterclass, heeft de
klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag.
De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag
retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is
aangeschaft.
14.16. Na het einde van de masterclass en/of het webinar
behoudt de klant beperkt het recht om de masterclass
en/of het webinar terug te kijken. Winning Impact stelt
de klant tijdig van het verlopen van het webinar op de
hoogte.
14.17. De door Winning Impact aan de klant verstrekte
gegevens betreffende de masterclass en/of het webinar
mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK
RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Winning Impact en
de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Winning
Impact alleen bindend indien en voor zover deze door
Winning Impact uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Winning Impact op eigen initiatief ten gunste
van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden,
kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan
ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een
overeenkomst kunnen slechts door de klant op een
derden worden overgedragen indien Winning Impact hier
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Winning Impact
partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
15.7. De klant en Winning Impact zullen eventuele
geschillen eerst in onderling overleg en in der minne
proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de
rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders
bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het
Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te
nemen van geschillen tussen Winning Impact en de klant
tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: november 202185846783